Η κατασκευή εξωτερικών μεταλλικών φρεατίων για την εγκατάσταση ανελκυστήρα είναι μια λύση που εφαρμόζεται σε κτίρια στα οποία δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη για εσωτερικό φρεάτιο, προκειμένου να εξυπηρετείται η κατακόρυφη μεταφορά ατόμων.

Οι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται εντός μεταλλικών φρεατίων διαθέτουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι εντός συμβατικών φρεατίων.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε προδιαγραφές ο τύπος του ανελκυστήρα μπορεί να είναι:

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών φρεατίων ανελκυστήρων (Turn-Key Project).

Τα μεταλλικά φρεάτια:

Τοποθετούνται συνήθως εξωτερικά των κτιρίων, με κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου (δημιουργία νέων εισόδων, προεκτάσεις μπαλκονιών, κτλ.) ή και εσωτερικά (εντός κλιμακοστασίου, κτλ.).

Κατασκευάζονται από χαλύβδινους κοιλοδοκούς ή μορφοδοκούς και είναι στατικά ανεξάρτητα – Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνονται βάσει στατικής μελέτης πολιτικού μηχανικού.

Επικαλύπτονται με Panels, τσιμεντοσανίδα ή κρυστάλλους τύπου Triplex. Η επικάλυψη γίνεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται τόσο ο φυσικός αερισμός όσο και η στεγανότητα τους. 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ