Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή ανελκυστήρων όλων των κατηγοριών και χρήσεων.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τεχνικά άρτιες και λειτουργικές λύσεις, ασφαλείς κατασκευές που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επικοινωνία μηχανικών της Εταιρείας με πελάτη για προγραμματισμό αυτοψίας στον χώρο στον οποίο επρόκειτο να εγκατασταθεί ο ανελκυστήρας.

Αυτοψία χώρου κατά την οποία γίνεται συλλογή πληροφοριών, η αποτύπωση τυχόν ιδιαιτεροτήτων του χώρου αλλά και η καταγραφή συγκεκριμένων απαιτήσεων του πελάτη, είτε τεχνικές σε σχέση με την χρήση του κτιρίου και του ανελκυστήρα, είτε σε σχέση με την αισθητική του θαλάμου, θυρών και άλλων εξαρτημάτων.

Σχεδιασμός του ανελκυστήρα και μελέτη της εγκατάστασης βάσει παραμέτρων.

Τελική πρόταση – Τεχνική και Οικονομική Προσφορά.

Ο σχεδιασμός και η μελέτη των ανελκυστήρων γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο ΧΙΙΙ της κοινοτικής οδηγίας 95/16ΕΚ και τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 81-1, ΕΝ 81-2.