Η Εταιρεία μας ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/19/ΕΚ η οποία απαιτεί την αναβάθμιση των παλαιών ανελκυστήρων για την έκδοση ή επανέκδοση της άδειας λειτουργίας τους, αναλαμβάνει τον μερικό ή ολικό εκσυγχρονισμό τους.

Ο εκσυγχρονισμός αφορά κυρίως την προσθήκη εξαρτημάτων ασφαλείας, την αντικατάσταση μηχανικών και ηλεκτρολογικών μερών αλλά και την αισθητική αναβάθμιση στοιχείων όπως ο θάλαμος και οι κομβιοδόχοι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Έλεγχος της κατάστασης του εν λόγω ανελκυστήρα από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου ο οποίος συντάσσει Τεχνική Έκθεση.

Πρόταση – Οικονομική Προσφορά από την Εταιρεία μας βάσει της Τεχνικής Έκθεσης του φορέα και των απαιτήσεων του πελάτη.

Εργασίες επισκευής και εκσυγχρονισμού του ανελκυστήρα από την Εταιρεία μας

Τελικός έλεγχος της εγκατάστασης από αρμόδιο φορέα & επανέκδοση άδειας λειτουργίας από την Εταιρεία μας.